Budgetcyclus

schematisch overzicht van de budgetcyclus

Begrotingscyclus

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt, op basis van onderwerpen die de gemeenteraad aandraagt, eens in de vier jaar een collegeprogramma. Dit programma is de basis voor de plannen die elk jaar worden gemaakt, begroot en geëvalueerd. Onderstaande opsomming geeft hiervan de belangrijkste financiële documenten weer:

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota, één van de belangrijkste en jaarlijks terugkerende document van het gemeentebestuur, wordt voorbereid door het college van B&W en voorgelegd aan de gemeenteraad. De Voorjaarsnota is hét instrument voor de gemeenteraad van Heerhugowaard om de koers en de prioriteiten voor het komende jaar te bepalen. Tevens is de Voorjaarsnota een heel belangrijk financieel document, omdat het aangeeft wat de financiële gevolgen van de plannen van de gemeente zijn voor de aankomende vier jaar.

Algemene beschouwingen

Vanwege het belang van de voorjaarsnota krijgen alle politieke partijen de gelegenheid om hun visie te geven over de Voorjaarnota. Dit vindt plaats tijdens het eerste deel van de raadsvergadering en wordt ook wel de  Algemene Beschouwingen genoemd. Nadat de Voorjaarsnota in concept gereed is, kunnen de politieke partijen technische vragen stellen. Deze worden namens het college door de ambtelijke organisatie beantwoord. Met deze antwoorden kunnen de fracties hun politieke standpunten bepalen, en deze vormen dan ook de input voor het debat van de Voorjaarsnota. Tijdens de raadsbehandeling kunnen politieke partijen moties en amendementen indienen om de voorjaarsnota aan te passen of bij te sturen. 

Reservekeeper

De Reservekeeper is het kaderstellend document over de omvang en samenstelling van alle gemeentelijke reserves, waaronder het weerstandsvermogen, en de voorzieningen, De reden dat deze reserves en voorzieningen worden aangehouden is dat de handelingen die de gemeente verricht risico’s en verplichtingen met zich meebrengt . Om deze af te dekken worden reserves en voorzieningen aangehouden.

Raadsbegroting

De Raadsbegroting is de uitwerking en verwerking van de Voorjaarsnota. De gemeenteraad geeft aan wat de plannen zijn voor het komende jaar en welke middelen daarvoor worden ingezet. De Raadsbegroting is onderverdeeld in de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de Raadsbegroting legt de gemeenteraad de definitieve koers voor het komende jaar vast met het daarbij behorende financiële plaatje. Pas dan wordt er definitief duidelijk wat er in 2014 precies zal worden gedaan in Heerhugowaard en hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld.

De Raadsbegroting is een belangrijk stuk voor de gemeenteraad om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende functies.

Bestuursrapportage

In de Bestuursrapportage rapporteert het college twee keer per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Raadsbegroting. Er wordt nader ingegaan op afwijkingen in de planningen en budgetten en er wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering.

Jaarstukken

In de Jaarstukken legt het College verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De Jaarrekening bevat een goede analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de oorspronkelijke begroting en de werkelijke inkomsten en uitgaven. Ook rapporteert  het college over de stand van zaken van de uitvoering van de plannen die in de Raadsbegroting zijn vastgelegd.