Commissies

Commissiestelsel in Heerhugowaard

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is de gemeenteraad van Heerhugowaard overgegaan op een commissiestelsel met twee commissies, te weten Stad & Ruimte en Mens & Samenleving. De werkgebieden van de twee commissies kunnen grotendeels ontleend worden aan de naam van de commissie, maar zijn niet geheel afgebakend. Er zijn meerdere thema’s of onderwerpen te verzinnen die een raakvlak hebben met beide commissies en dus ook in beide commissies behandeld kunnen worden. In welke commissie een onderwerp aan bod komt wordt bepaald in een overleg tussen de voorzitters van beide commissies, de ambtelijke organisatie en de griffie. Op deze manier kan er een goede afweging worden gemaakt bij welke commissie het onderwerp het beste past, ook rekening houdende met de rest van de agenda ’s van beide commissies.

Commissievergaderingen en spreekrecht

Een raadscommissie vergadert in principe iedere vier weken op een dinsdagavond.  De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Hoe u zich kunt aanmelden staat op de pagina U bent aan zet

Op de pagina Vergaderingen kunt u de activiteitenkalender en het vergaderschema bekijken.

Wat doet een raadscommissie?

De gemeenteraad bereidt in raadscommissies de zaken voor waar tijdens de gemeenteraadsvergadering besluiten over worden genomen. Zij brengen hierover advies uit aan de gemeenteraad. In de commissievergaderingen kunnen raadsleden zitting nemen en mee praten, maar er kunnen ook commissieleden deelnemen die een fractie vertegenwoordigen maar geen lid zijn van de gemeenteraad.

Commissieleden spreken ook over het beleid van het college en de uitvoering hiervan. In de commissie wordt niet gestemd. Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over de voorstellen, maar neemt zelf dus geen besluiten De daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad. Het standpunt van de fractie in de commissie is vaak wel bepalend voor de stemming in tijdens de raadsvergadering.

In een commissievergadering zullen in de regel een of meer wethouders of de burgemeester aanwezig zijn om voorstellen van het college toe te lichten of vragen te beantwoorden.

Commissies in Heerhugowaard

Bij elk voorstel dat in een commissie besproken wordt, is er een afweging gemaakt in welke commissie het beste tot zijn recht komt. Er zijn veel onderwerpen die in beide commissies aan bod kunnen komen (denk bijvoorbeeld aan raadsvoorstellen met betrekking tot financiën of veiligheid), maar globaal is onderstaande verdeling te maken:

  • Mens en Samenleving
    In deze commissie staat het welzijn van de inwoners centraal. Denk aan onderwijs en sociale voorzieningen, maar ook aan kunst, cultuur en sport en het subsidiebeleid. De zorg, het sociaal domein en thema’s als leefbaarheid zijn andere thema’s die in deze commissie worden behandeld. 

  • Stad en Ruimte
    In deze commissie ligt het accent op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, zoals woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en aanleg van recreatiegebieden. Ook onderwerpen die te maken hebben met het goed onderhouden van de openbare ruimte van de gemeente komen aan bod. Openbaar groen, riolering, wegen en verkeersveiligheid zijn daarvan voorbeelden.

Auditcommissie

De gemeenteraad heeft daarnaast ook een auditcommissie. Zo voert de auditcommissie namens de gemeenteraad het periodieke overleg met de accountant en brengt zij advies aan de gemeenteraad uit over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente. Daarnaast adviseert ze over de kwaliteit van de financiële stukken. Als laatste adviseert de auditcommissie.