Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies over de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

De raadsgriffier (Garrelt de Graaf) adviseert en ondersteunt de raad over positionering, organisatie en werkwijze. Hij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt hij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken van de raad. Verder geeft hij leiding aan de raadsgriffie. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de 1e en 2e locogriffier/raadsadviseur, een commissigriffier/griffiemedewerker en een griffiemedewerker. 

Samengevat heeft de griffie de volgende taken:

  • Algemene vraagbaak voor raads- en commissieleden, voorzitter van de gemeenteraad
  • Strategische advisering van de raad over kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (democratisering)
  • (Technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, amendementen, voorstellen
  • Communicatieadvies, beheer raadspagina
  • Aanspreekpunt voor inwoners, ambtelijke organisatie ten aanzien van de gemeenteraad
  • Adviseren over bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad
  • Coachen van de raadsleden, commissievoorzitters en plaatsvervangend raadsvoorzitter
  • Secretariaat raad en raadscommissies
  • Bewaken voortgang raadsprocedures
  • Verslaglegging verzorgen van de raad en raadscommissies

Richard-Rood-HR2-Groeps-gemeente-HHW-langedijk-02-10-2019-kl

Van links naar rechts: Karin Hannink, Hans Wijnveen, Shirley Wolkorte-Flijders, Marja Bakker-Nobel en Garrelt de Graaf.

Ze zijn allen bereikbaar via telefoonnummer: 14072 en via e-mail: griffie@heerhugowaard.nl.