Instrumenten van de raad

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren beschikt de raad over een aantal instrumenten.

Initiatiefvoorstel

Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college. Vaak wordt het concept van een initiatiefvoorstel eerst besproken in een raadscommissie, voordat het in de raad wordt behandeld.

Motie

Een raadslid kan door middel van een motie een uitspraak vragen aan de raad. Met een motie kan de raad ook een verzoek of wens doen aan het college. Tijdens de vergadering kunnen moties worden veranderd of ingetrokken. Een motie is aangenomen als de meerderheid van de raad voor de ingediende motie stemt.

Amendement

Door het indienen van een amendement kan de raad bij de behandeling van een raadsvoorstel de tekst van het voorgestelde besluit wijzigen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel gewijzigd. Een amendement moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad worden ingediend tijdens de vergadering en deze kan eventueel mondeling worden toegelicht.

Interpellatie

Een interpellatie is een zwaar politiek middel om informatie te krijgen van het college over bijvoorbeeld een actuele kwestie of een politiek gevoelig onderwerp. Een interpellatie wordt ingezet als niet kan worden volstaan met mondelinge vragen. Een verzoekt voor een interpellatie moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter. Dit gebeurt uiterlijk 48 uur voordat de raadsvergadering begint. De raad bepaalt of interpellatie wordt toegestaan. Ieder raadslid mag bij een interpellatie een motie indienen.

Schriftelijke vragen

De raad kan ook schriftelijke vragen stellen aan het college ter verduidelijking van feiten of voor een waardeoordeel van de burgemeester en/of college. De schriftelijke vragen kunnen worden ingediend bij de griffie gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Het onderwerp van de vragen moet binnen bevoegdheden van het gemeentebestuur vallen. De vragen worden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen  na de datum van indiening beantwoord door het college.

Werkbezoek

De raad brengt elk jaar een aantal werkbezoeken aan bedrijven en instellingen. Wilt u de raad uitnodigen om uw bedrijf of instelling te bezoeken? Stuur dan een e-mail naar griffie@heerhugowaard.nl voor een eventueel werkbezoek.