Rekenkamercommissie

Rapporten, brieven en analyses van de rekenkamer

Wat doet de rekenkamer?

De Rekenkamer Heerhugowaard:  

 • doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur door  de gemeente.
 • ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taak.
 • is er niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor de inwoners van de gemeente Heerhugowaard. Voor hen maakt de rekenkamer inzichtelijk wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente.

  De taken en de bevoegdheden van de rekenkamer staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde verordening op de rekenkamerfunctie Heerhugowaard.

Missie

De rekenkamer van de gemeente Heerhugowaard vindt het belangrijk op een transparante wijze te opereren en wil door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Heerhugowaard. De werkwijze is mede bepaald door de missie die de rekenkamercommissie voor zichzelf heeft geformuleerd. Deze missie luidt:

De Rekenkamer Heerhugowaard wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijke bestuur en de verantwoording daarover. Wij analyseren en beoordelen daartoe de beleidsvorming en – uitvoering en rapporteren daarover aan de gemeenteraad. Met onze analyse willen wij het inzicht van de raad, college, organisatie, inwoners, instellingen en bedrijven in de beleidsvorming- en uitvoering vergroten. We zijn onafhankelijk en durven daarom te beoordelen en een duidelijk standpunt in te nemen. Daarmee willen we de politieke discussie voeden, hoewel we ons in die discussie zelf nooit zullen mengen. Wij zijn voor iedereen benaderbaar.

Onderwerpkeuze

Hoewel de rekenkamer onafhankelijk is en een eigen bevoegdheid heeft in het vaststellen van onderwerpen, is actieve betrokkenheid van de raad van belang. Hoe meer de raad aan de voorkant bij de onderwerpskeuze betrokken is, hoe beter de rekenkamer in staat is om een product te leveren dat toegevoegde waarde heeft.

De gemeenteraad, maar ook anderen, kunnen de rekenkamer verzoeken om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Alle inkomende verzoeken worden besproken. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een uitgebreid rekenkameronderzoek, er kan worden bekeken of het onderwerp op een andere manier door de rekenkamer onderzocht kan worden.

In zijn algemeenheid geldt dat de rekenkamer bij de keuze van haar onderwerpen kijkt of het onderzoek een bijdrage levert aan de missie en doelstellingen. Daarnaast wordt bekeken of de inzet en tijd in verhouding staan met wat er onderzocht wordt. De rekenkamer hanteert de volgende criteria:

 • Het onderzoek betreft door de raad te beïnvloeden beleid
 • Het onderwerp is van groot politiek, maatschappelijk of financieel belang
 • De resultaten moeten communiceerbaar zijn naar inwoners, instellingen en/of bedrijven
 • De effectiviteit, efficiëntie en/of rechtmatigheid van de gemeentelijke prestaties op dit onderwerp zouden verbeterd kunnen worden
 • Het onderwerp heeft een herhalingsrisico (bijvoorbeeld een cyclisch karakter)
 • Het ligt niet voor de hand of is niet aan de orde dat een ander onderzoeksorgaan (raad, college, accountant, provincie) het onderwerp onderzoekt
 • Er is sprake van een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsvelden in opeenvolgende onderzoeken